Ngoài tính từ ra thì giới từ còn đi với cả danh từ. Tổng hợp hơn, tag của Thương Hiệu, nội dung mới nhất về Ngoài tính từ ra thì giới từ còn đi với cả danh từ. Tổng hợp hơn, Trang 1


.
100 giới từ đi với danh từ thường gặp trong tiếng anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh - Học Hay

100 giới từ đi với danh từ thường gặp trong tiếng anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh - Học Hay

100 giới từ đi với danh từ thường gặp trong tiếng anh - Ngữ Pháp Tiếng Anh - Học Hay